logo-img

Sepet

Toplam:

₺0.00

Matbeg Uygulaması'nda Ölçümlenen Beceriler

blog-img
01.10.2018
Matbeg

Matbeg Uygulaması’nda ölçümlenen beceriler aşağıda verilmiştir.

SAYI VE İŞLEM BECERİSİ

Sayı ve işlem becerisi; öğrencilerin sayıları ve sayı sınıflarını anlaması, sayıları birbirleriyle ilişkilendirmesi ve aritmetik işlemlerin kendi aralarında olan bağlantılarını kullanarak verilen problemleri çözmesi olarak tanımlamaktadır. Kağıt ve kalem ile yapılacak hesaplamaların yanında cevabın sayısal değerine yönelik öngörüde bulunma ve hesaplamalarda zihinsel işlemleri yapabilme de sayı ve işlem becerisi olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerin, yaptıkları hesaplamalara yönelik hem sayı duyusuna sahip olmaları hem de sayı ve işlem becerisini doğru, etkin ve yararlı bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir. Matematik problemlerinin çözümleri sırasında sayılar ve işlemler arasında ilişkileri kavrayabilen, esnek işlemler yapabilen ve karşılaştıkları problemlerde doğru stratejiyi seçerek kullanabilen bireyler sayı ve işlem becerisi yüksek bireylerdir.

UZAMSAL VE ŞEKİL BECERİSİ

Uzamsal ve şekil becerisi, geometri-grafik-şekil bilgisi, uzamsal görselleştirme, nesneleri farklı açılardan algılayabilme, iki ve üç boyutlu nesnelerin görünüşlerini zihinde oluşturabilme ve uygulayabilme olarak tanımlanmaktadır. Görsel-uzamsal yeteneği yüksek olan bireylerin resim, harita, şekil, şema, grafik ve diyagramları anlama edinimleri yüksektir. Uzaklık ve mesafe ile ilişkili anlamlı çıkarımlar yapar ve doğru tahminlerde bulunurlar. Ayrıca bu öğrencilerin perspektif oluşturma, şekil döndürme ve üç boyutlu şekilleri yorumlama edinimleri yüksektir. Geometrik şekillerin özelliklerini başarılı bir şekilde analiz eder ve problem çözümünde geometrik ilişkiler ile ilgili matematiksel argümanlar ortaya koyabilirler. Görsel-uzamsal beceriler sadece geometri alanı ile sınırlı kalmamakla birlikte matematiksel okuryazarlık için de önemli olan bir beceridir.

MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİSİ

Matematiksel muhakeme, matematik ile ilgili bilgi ve stratejileri çeşitli şekillerde kullanarak doğru ve mantıksal değerlendirmelerde bulunma ve bireyin kendine özgü çözüm yolları oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Matematiksel muhakeme becerisi çalışılan konuya, bireyin düşünme tarzına ve probleme bakış açısına göre farklılıklar gösterebilir. Matematiksel muhakemenin gelişmesiyle, öğrenciler matematiğin bir anlam ifade ettiğini ve anlaşılabileceğini kabul ederler. Matematik problemlerinin çözümleri üzerine derinlemesine düşünebilen ve mantıksal çıkarımlar yapabilen bireyler, matematiksel muhakeme becerisi yüksek olan bireylerdir.

MATEMATİKSEL BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Matematiksel bilgi okuryazarlığı problemi çözmek ve çözüme yönelik kararlar vermek için gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve bulduğu bilgileri kullanma olarak tanımlanmaktadır. Matematik okuryazarlığı matematik bilgisine sahip olma, formül ve ilişkileri hatırlama, işlemleri uygulama becerileri ile sınırlı olmamakla birlikte verilen problemi anlamlandırarak okuma, çözüm için gereksinim duyulan bilgileri seçme ve diğer bilgi ve kavramlar ile ilişkilendirme gibi becerilere de vurgu yapar. Matematiksel bilgi okuryazarlığı olarak tanımlanan bu beceri, matematiği kullanma kapasitesi olarak da tanımlanmaktadır.

ISBN: 978-605-69188-2-7